Šta je Natura 2000?

Natura 2000 je okosnica politike EU za očuvanje prirode i biološke raznovrsnosti, koncipirana kao široka evropska mreža zaštićenih prirodnih područja, a osmišljena je na osnovu Direktive o staništima.

„Natura 2000“ je naziv za evropsku ekološku mrežu koja obuhvata zaštićena područja na teritoriji zemalja članica Evropske unije, uspostavljena na osnovu Direktive o staništima iz 1992. godine. Mreža uključuje Posebna područja očuvanja (Special Areas of Conservation - SAC) proglašenih od strane zemalja članica EU na osnovu Direktive o staništima, i Područja posebne zaštite (Special Protection Areas - SPAs) koja su proglašena na osnovu Direktive o pticama iz 1979. godine.
Ova područja od značaja za zaštitu prirode, izdvojena su na osnovu primene direktiva EU i jedinstvenih kriterijuma, zasnovanih na principima održivog razvoja i primeni drugih međunarodnih konvencija vezano za očuvanje biološke raznovrsnosti, pre svega Konvenciji o biodiverzitetu. Natura 2000 područja pokrivaju u proseku 17,5% teritorije Evropske Unije, a mrežu čini 26.106 područja sa ukupnom površinom od 949.910 km2 u (tada) 27 država članica (Natura Barometar, jun 2011).
Natura 2000 nije sistem strogih prirodnih rezervata u kojima su isključene sve ljudske aktivnosti. Iako će ova mreža sigurno uključiti prirodne rezervate, veći deo zemljišta će najverovatnije i dalje biti u privatnom vlasništvu, a posebna pažnja se posvećuje obezbeđivanju održivog upravljanja u budućnosti, kako sa ekološkog, tako i sa ekonomskog stanovišta.

Direktiva o pticama i Direktiva o staništima predstavljaju do sada najambiciozniju i najširu inicijativu u okviru EU, za zaštitu evropske prirodne baštine i ostvarenje cilja o zaustavljanju smanjenja biološke raznovrsnosti do 2010. godine. Direktiva o pticama, usvojena 1979. godine, usmerena je na zaštitu svih divljih ptica i njihovih najznačajnijih staništa širom EU. Direktiva o staništima je usvojena 1992. godine, predviđajući slične mere zaštite evropske divlje flore i faune, uključujući i dodatnih 1000 vrsta, kao i zaštitu oko 230 ugroženih i karakterističnih tipova staništa u okviru članica EU. Usvajanje, odnosno primena ovih direktiva kao najstrožeg standarda u zaštiti prirode, jedan je od uslova učlanjenja u Evropsku uniju.

Republika Srbija započela je aktivnosti za uključivanje u evropsku ekološku mrežu, čiji je nosilac i koordinator Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Grupa za Naturu 2000. U cilju neophodnog jačanja kapaciteta državne administracije, u Srbiji je realizovan Twining projekat, u kojem je učestvovao i Zavod za zaštitu prirode Srbije. Takođe, Zavod je neposredno uključen u ove aktivnosti, a u ovoj prvoj fazi, pre svega u izradu geografskog informacionog sistema za Naturu 2000.

Tekst preuzet od Zavoda za zaštitu prirode Srbije (http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=la&strana=zastita_prirode_ekoloske_mreze_natura2000)